Historia

Pierwszego stycznia 1956 roku w ramach Urzędu Powiatowego w Bełchatowie powstał Wydział Spraw Wewnętrznych, któremu podlegała nowo utworzona Powiatowa Komenda Straży Pożarnych w Bełchatowie. Pierwszym Komendantem Powiatowym Straży został Stanisław Jurczak. Pełnił on swoją funkcję do 28 lipca 1959 roku. Następcą S. Jurczaka na stanowisku Komendanta Powiatowego był kpt. Bronisław Lewy. Z dniem 1 stycznia 1961 r. podjął służbę w Bełchatowie na stanowisku Komendanta Powiatowego mł. asp. Eugeniusz Soszka. Ochrona przeciwpożarowa terenu oparta była w tym czasie na sieci jednostek OSP. Na bazie lokalowej OSP Bełchatów uruchomiono Rejonowe Stanowisko Kierowania przyjmujące zgłoszenia o pożarach oraz dysponujące do nich jednostki OSP. Biura PKSP znajdowały się w tym czasie w Urzędzie Powiatowym razem z Wydziałem Spraw Wewnętrznych.
Bardzo ważnym wydarzeniem w historii pożarnictwa zawodowego w Bełchatowie było utworzenie z dniem 1 stycznia 1968 roku Zawodowej Straży Pożarnej. Powstała ona na bazie rozwiązanej Zawodowej Zakładowej Straży Pożarnej przy BZPB w Bełchatowie. Pierwszym Komendantem ZSP był pełniący funkcję Komendanta Powiatowego kpt. poż. E. Soszka. W początkowym okresie w budynku ZZSP obok funkcjonującej jeszcze zakładowej ochotniczej straży istniała jedna sekcja ZSP Bełchatów. Do budynku ZZSP znajdującego się na terenie BZPB przy ul. Fabrycznej przeniesiono także Rejonowe Stanowisko Kierowania. Miasto liczyło wtedy ok. 9 tys. mieszkańców.
W 1970 roku biura Powiatowej Komendy Straży Pożarnych zostały przeniesione do zaadoptowanych na ten cel pomieszczeń OSP przy pl. Narutowicza 1. W tym okresie Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podlegała pod Komendę Wojewódzką Straży Pożarnych w Łodzi w zakresie operacyjnym, zaś organizacyjnie pod Urząd Powiatowy.
W 1975 roku po reformie administracyjnej kraju i powstaniu województwa piotrkowskiego na bazie Komendy Powiatowej Straży Pożarnych powstała Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Bełchatowie. Zawodowa Straż Pożarna w Bełchatowie po reformie administracyjnej przez krótki okres była filią Zawodowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb. po czym ponownie uzyskała status Zawodowej Straży Pożarnej w Bełchatowie.
W maju 1983 roku dotychczasowy wieloletni Komendant Rejonowy Straży Pożarnych mjr E. Soszka przechodzi do służby w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Piotrkowie Tryb. a na stanowisko to zostaje mianowany kpt. Julian Malej. Po zlikwidowaniu Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej przy BZPB do dyspozycji Zawodowej Straży Pożarnej w Bełchatowie pozostaje cały garaż, pomieszczenie Rejonowego Stanowiska Kierowania, stołówka i pomieszczenia przeznaczone na sypialnie.

Kolejnym ważnym etapem w historii pożarnictwa zawodowego w Bełchatowie była reforma w 1992 r., która wprowadziła w miejsce dotychczasowych jednostek Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej i Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Bełchatowie. Komendantem Rejonowym Państwowej Straży Pożarnej został st. kpt. inż. Sławomir Stemplewski, a Dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej kpt. inż. Stanisław Krasoń. Od 1 października 1994 r. Zastępcą Komendanta Rejonowego PSP został kpt. inż. Jarosław Trzciński, a od listopada 1993 r. Zastępcą Dowódcy JRG mł. kpt. Wojciech Jeleń.
Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej z 1991 roku w miejsce istniejących wcześniej zawodowych straży pożarnych powołała Państwową Straż Pożarną jako organizatora i podstawowy element krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, mającego na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska. Ważnym elementem w działalności Komendy Rejonowej obok działalności operacyjnej i kontrolno – rozpoznawczej jest działalność szkoleniowa oraz organizacja zawodów sportowo – pożarniczych jednostek OSP. Prowadzono również prace przy budowie nowej strażnicy.
Dnia 15 stycznia 1998 roku dokonano przeniesienia siedziby bełchatowskich strażaków zawodowych ze starej siedziby przy ul. Fabrycznej 7 do części nowo wybudowanej strażnicy przy ul. Wspólnej 7. W tym dniu także przełączono użytkowane telefony do nowej siedziby oraz w pełni uruchomiono RSK, w tym stół dyspozytorski. Już w nowej strażnicy odbyła się narada roczna z załogą KR i JRG PSP, na którą przybyli również Z-ca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Marek Jasiński oraz Wojewoda Piotrkowski Grzegorz Stępiński.
W związku z jubileuszem 30-lecia ZSP w dniu 30 sierpnia 1998 roku nastąpiło uroczyste wręczenie sztandaru dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie, nadanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz oficjalne oddanie do użytku całej nowej strażnicy. Ww. uroczystości poprzedziła Msza święta celebrowana przez księdza Arcybiskupa Łódzkiego Władysława Ziółka, który również poświęcił nową strażnicę.

W dniu 15 sierpnia 1985 r. nastąpiła kolejna zmiana kadrowa: kpt. J. Malej zostaje przeniesiony do służby w KWSP Piotrków Tryb. zaś stanowisko Komendanta Rejonowego ponownie obejmuje ppłk. poż. E. Soszka, a po jego odejściu od dnia 1 czerwca 1988 r. stanowisko Komendanta Rejonowego obejmuje por. inż. Sławomir Stemplewski.
Od 1 sierpnia 1988 roku po wieloletnich staraniach rusza budowa nowej strażnicy dla Zawodowej Straży Pożarnej. Jednak reformy społeczne podjęte w tym czasie oraz kryzys finansowy kraju nie ominął również naszej straży. Z braku środków finansowych w 1989 r. na blisko 2 lata prace na budowie zostały wstrzymane.

Kolejnym ważnym etapem w historii pożarnictwa zawodowego w Bełchatowie była reforma w 1992 r., która wprowadziła w miejsce dotychczasowych jednostek Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej i Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Bełchatowie. Komendantem Rejonowym Państwowej Straży Pożarnej został st. kpt. inż. Sławomir Stemplewski, a Dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej kpt. inż. Stanisław Krasoń. Od 1 października 1994 r. Zastępcą Komendanta Rejonowego PSP został kpt. inż. Jarosław Trzciński, a od listopada 1993 r. Zastępcą Dowódcy JRG mł. kpt. Wojciech Jeleń.
Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej z 1991 roku w miejsce istniejących wcześniej zawodowych straży pożarnych powołała Państwową Straż Pożarną jako organizatora i podstawowy element krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, mającego na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska. Ważnym elementem w działalności Komendy Rejonowej obok działalności operacyjnej i kontrolno – rozpoznawczej jest działalność szkoleniowa oraz organizacja zawodów sportowo – pożarniczych jednostek OSP. Prowadzono również prace przy budowie nowej strażnicy.
Dnia 15 stycznia 1998 roku dokonano przeniesienia siedziby bełchatowskich strażaków zawodowych ze starej siedziby przy ul. Fabrycznej 7 do części nowo wybudowanej strażnicy przy ul. Wspólnej 7. W tym dniu także przełączono użytkowane telefony do nowej siedziby oraz w pełni uruchomiono RSK, w tym stół dyspozytorski. Już w nowej strażnicy odbyła się narada roczna z załogą KR i JRG PSP, na którą przybyli również Z-ca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Marek Jasiński oraz Wojewoda Piotrkowski Grzegorz Stępiński.
W związku z jubileuszem 30-lecia ZSP w dniu 30 sierpnia 1998 roku nastąpiło uroczyste wręczenie sztandaru dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie, nadanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz oficjalne oddanie do użytku całej nowej strażnicy. Ww. uroczystości poprzedziła Msza święta celebrowana przez księdza Arcybiskupa Łódzkiego Władysława Ziółka, który również poświęcił nową strażnicę.

W związku z powstaniem powiatów w ramach kolejnej reformy administracyjnej kraju z dniem 1 stycznia 1999 roku Komenda Rejonowa PSP i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP przekształciły się w Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Komendantem Powiatowym PSP powołany został mł. bryg. Sławomir Stemplewski, Zastępcą Komendanta Powiatowego od maja 1999 r. st. kpt. Stanisław Krasoń, Dowódcą JR-G kpt. Wojciech Jeleń, a Z-cą D-cy JR-G kpt. Marcin Pryczek.
Powstanie samorządów szczebla powiatowego zaowocowało tym, że o bezpieczeństwo pożarowe i poprawę wyposażenia technicznego JRG KP PSP na terenie powiatu obok władz pożarniczych troszczą się także samorządowe władze powiatowe. Przejawem tej troski są chociażby działania władz polegające na utworzeniu w 2005 r. Centrum Powiadamiania Ratunkowego, a także wspieranie zakupów odpowiedniego specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla naszej Komendy. To dzięki ich staraniu, przy jednoczesnym wsparciu naszych przełożonych z Komendy Głównej i Komendy Wojewódzkiej PSP, a także przy wsparciu finansowym KWB Bełchatów i Elektrowni Bełchatów oraz Rady Gminy Kleszczów możliwe było zakupienie kolejnych samochodów pożarniczych z wyposażeniem zarówno pożarniczym jak i chemiczno-ekologicznym. W czerwcu 2000 roku zawiązała się grupa ratownictwa wodno-nurkowego. Obecnie czynności z zakresu ratownictwa wodno –nurkowego w komendzie wykonuje 5 młodszych nurków MSWiA.

W wyniku naszego członkostwa w Unii Europejskiej Polska wzięła na siebie także obowiązek uruchomienia telefonów alarmowych 112 i tworzenia Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Przy zaangażowaniu głównie środków powiatowych, w siedzibie Komendy Powiatowej PSP 20 lipca 2005 roku utworzone zostało zintegrowane Centrum Powiadamiania Ratunkowego, w którym dyżur pełnili dyżurni Pogotowia Ratunkowego i PSP odbierający zgłoszenia alarmowe na nr tel. 112, jak i właściwe dla tych służb numery 998 i 999. Wspólne stanowisko kierowania funkcjonowało do 31.12.2011 roku.
W dniu 15 sierpnia 2006 roku uroczyście obchodzono jubileusz 50-lecia powstania Komendy Straży Pożarnych w Bełchatowie. Z tej okazji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał w dowód szczególnego wyróżnienia Komendzie Powiatowej PSP w Bełchatowie sztandar jako symbol zaszczytnej, ofiarnej i wiernej służby dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej i Jej Obywateli. Sztandar poświęcił Wojewódzki Kapelan Strażaków ks. st. kpt. Henryk Betlej. Z okazji jubileuszu ZOSP RP Prezydium Zarządu Głównego nadało srebrny medal Za Zasługi dla Pożarnictwa KP PSP w Bełchatowie.

Z dniem 31 października 2009 roku po trzydziestu latach służby st. bryg. mgr inż. Sławomir Stemplewski przekazał obowiązki komendanta w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne. Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Bełchatowie z dniem 1 listopada 2009 r. st. bryg. mgr. inż. Stanisława Krasonia dotychczasowego Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP. Zastępcą Komendanta Powiatowego PSP został bryg. Wojciech Jeleń, Dowódcą JRG KP PSP bryg. Marcin Pryczek, a Zastępcą Dowódcy JRG KP PSP kpt. Krzysztof Kowalczyk.

Także w listopadzie 2009 roku przed budynkiem naszej strażnicy została odsłonięta i poświęcona przez Kapelana Powiatowego Strażaków ks. Leszka Drucha figurka św. Floriana – patrona strażaków – zakupiona przez Urząd Miasta Bełchatowa, a po długich staraniach w 2010 roku budynek strażnicy przeszedł termomodernizację, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz bramy garażowe. Modernizacja wpłynęła na polepszenie warunków socjalnych i komfortu pracy strażaków.
W dniu 31 maja 2013 roku po trzydziestu pięciu latach służby st. bryg. mgr inż. Stanisław Krasoń przekazał obowiązki komendanta w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne. Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Bełchatowie z dniem 1 czerwca 2013 r. bryg. mgr. inż. Wojciecha Jelenia dotychczasowego Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP. Zastępcą Komendanta Powiatowego PSP został st. kpt. Krzysztof Kowalczyk, Dowódcą JRG KP PSP bryg. Marcin Pryczek, a Zastępcą Dowódcy JRG KP PSP st. kpt. Sylwester Baranowicz.

Z dniem 27.02.2018 na zaopatrzenie emerytalne przeszli : Dowódca JRG bryg. Marcin Pryczek oraz Z-ca Dowódcy JRG st.kpt. Sylwester Baranowicz. Dowódcą JRG został st.kpt Adam Pstrokoński, a Z-cą Dowódcy kpt. Michał Wieczorek.

29 czerwca 2020 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bełchatowie odbyła się uroczystość, podczas której nastąpiło zdanie obowiązków Komendanta Powiatowego. Łódzki Komendant Wojewódzki PSP : st.bryg. Grzegorz Janowski z dniem 30 czerwca 2020 odwołał ze stanowiska Komendanta Powiatowego PSP w Bełchatowie st.bryg Wojciecha Jelenia.

Z dniem 1 sierpnia 2020 Łódzki Komendant Wojewódzki PSP powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Bełchatowie mł.bryg. Adama Pstrokońskiego. Dowódcą JRG KP PSP został st.kpt.Bartosz Stefanek, a Z-cą Dowódcy JRG KP PSP dotychczasowy kpt. Michał Wieczorek.

Obszarem działania KP PSP w Bełchatowie jest teren Powiatu Bełchatowskiego, który zamieszkuje ponad 114 tys. mieszkańców. Zabezpieczenie rejonu stanowi JRG KP PSP w Bełchatowie, 15 jednostek OSP typu „S” w KSRG, 34 jednostki typu”S”, 21 jednostek typu”M” i 2 zakładowe służby ratownicze.
By skutecznie wykonywać nałożone na Państwową Straż Pożarną obowiązki obok sprawnej i dobrze wyszkolonej załogi niezbędny jest odpowiedni sprzęt specjalistyczny. Obecnie podstawowe wyposażenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej KP PSP w Bełchatowie stanowią: ciężki samochód gaśniczy MAN GCBA – 5/34, ciężki samochód gaśniczy MAN – GCBA 4/34 z przyczepą do ratownictwa chemiczno – ekologicznego, średni samochód gaśniczy VOLVO GBA – 2,5/24, drabina mechaniczna IVECO – MAGIRUS SCD – 37, lekki samochód ratownictwa technicznego IVECO SLRT+BA, samochód VOLKSWAGEN ze sprzętem ochrony dróg oddechowych i sprężarką do ładowania butli powietrznych SP-gaz. MERCEDES SSRW, łódź wiosłowa, łódź silnikowa, skafandry suche, mokre, automaty i butle nurkowe oraz inny sprzęt niezbędny do prowadzenia działań na akwenach wodnych Ponadto wyposażenie jednostki stanowią samochody operacyjne, kwatermistrzowski, przyczepa z motopompą dużej wydajności do wody zanieczyszczonej, jak również sprzęt specjalistyczny: hydrauliczne urządzenia ratownicze „Holmatro” i „Lukas”, ratownicza poduszka pneumatyczna „Moratex”, kamery termowizyjne, piły do betonu i stali, eksplozymetry, pompy, środki łączności.
Dzisiejszy strażak nie tylko gasi pożary, jest także fachowcem z zakresu budownictwa, chemii i ekologii, a także udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej. Wykonuje to profesjonalnie, toteż społeczeństwo, wyrażając swą opinię w kolejnych sondażach, postrzega PSP jako formację ratowniczą najbardziej mobilną i najlepiej przygotowaną do prowadzenia działań ratowniczych.
Jesteśmy służbą publiczną, widoczną na co dzień w setkach zdarzeń, gdzie przy usuwaniu ich groźnych następstw niesiemy pomoc i ratunek dla osób jej potrzebujących.
Jest wiele zawodów, które zyskały w oczach społeczeństwa szacunek, jednak strażak należy do tych, który tym szacunkiem i przede wszystkim zaufaniem cieszy się najbardziej.
Jego prestiż jest niezachwiany niezależnie od koniunktur politycznych. Strażak staje się zawodem coraz bardziej elitarnym.
KP PSP w Bełchatowie posiada własną, nowoczesną siedzibę, samochody i inny specjalistyczny sprzęt pożarniczy nie odbiegający od obecnych europejskich standardów, a ponad 80 osobowa kadra funkcjonariuszy PSP jest odpowiednio wyszkolona i przygotowanych do prowadzenia działań ratowniczych i niesienia specjalistycznej pomocy.